Taal kiezen:
  • de
  • en
  • fr
  • nl

Bedrijfspolitiek

Onze huidige maatschappij heeft een verantwoordelijkheid tegenover de komende generaties. Wereldwijde klimaatdoelstellingen en certificeringsconcepten voor gebouwen bepalen steeds meer de ontwikkeling van onze kernmarkten. Daarom kiezen wij voor een duurzaam management met de bedoeling onze producten en  processen in ons bedrijf vanuit een economisch, ecologisch en sociaal gezichtspunt te optimaliseren, waarbij de voorschriften van de internationale normen 9001, 14001, 18001 en  50001 (voor de vestiging in Mechau) in acht worden genomen.

De werking van dit managementsysteem wordt regelmatig door de directie geevalueerd.

1. Bewustzijn van de gezamenlijke verantwoordelijkheid

Van essentieel belang voor het succes van ons bedrijf is dat al onze medewerkers en medewerksters hand in hand werken. Alleen als iedereen op zijn eigen werkplaats het beste van zichzelf geeft, als alle regels worden nageleefd en een gezamenlijk doel wordt nagestreefd, kunnen medewerkers/sters en leidinggevenden succesvol en gemotiveerd werken. Wij verplichten ons tot een optimale omgang met alle medewerkers/sters, om hun potentieel volledig te benutten en te bevorderen. Wij bouwen op een actieve deelname van alle medewerkers/sters bij het bepalen van de bedrijfsontwikkeling. Want een duurzaam realiseren van de doelen is volgens ons slechts mogelijk, als alle medewerkers/sters hier bewust aan meewerken, achter de doelen van JACKON Insulation staan en een actieve inbreng hebben. Hierbij is het de taak van de leidinggevenden om de noodzakelijke maatregelen voor het bereiken van de doelen te nemen en de uitvoering ervan te controleren. Dit veronderstelt een transparante en regelmatige bespreking van de bedrijfsdoelen, die voor alle medewerkers/sters duidelijk moet maken hoe ze met hun inbreng bijdragen tot het bereiken van de doelen.

2. Kwaliteitsbewustzijn ter verhoging van de klanttevredenheid

Het economische succes van ons bedrijf hangt sterk af van het succes op de markt en dus van tevreden klanten. Voor de tevredenheid van onze klanten is de kwaliteit van onze producten en prestaties doorslaggevend. De klanttevredenheid regelmatig analyseren en maatregelen treffen om deze te verhogen, behoren dan ook tot de belangrijkste taken.

De kwaliteit van onze producten en diensten permanent meten en aan de eisen aanpassen, is eveneens een belangrijke prioriteit.

3. Kostenbewustzijn en omgang met energie en hulpbronnen

De prijs-kwaliteitsverhouding van onze producten is een belangrijk criterium in de koopbeslissing van onze klanten. Het voortdurend optimaliseren van de kosten en het energieverbruik is een hoofdvoorwaarde om onze klanten aantrekkelijke aanbiedingen te kunnen blijven doen. Hiervoor meten en verbeteren wij continu ons verbruik van energie en hulpbronnen en voeren wij parallel een economische en ecologische optimalisering van onze producten en processen uit.

De productie van polystyreenhardschuim vraagt bijzonder veel energie. Voor de kostenoptimalisatie en zorgvuldige omgang met hulpbronnen is energiebeheer (EMS) dan ook zeer belangrijk.

4. Gevoel voor verandering en innovatie

De ontwikkelingen/innovaties van vandaag verzekeren het succes van morgen. Daarom kan bedrijfssucces op middellange en lange termijn slechts worden verzekerd met voortdurend nieuwe en/of verbeterde producten en diensten.

Dit veronderstelt dat ideeën (van de markt) voor nieuwe producten en diensten, en ideeën ter optimalisering van de toepassingsmogelijkheden van bestaande producten worden opgepakt. Het is de opdracht van het management om een klimaat te creëren dat de motivatie en creativiteit van alle medewerkers voor deze taak stimuleert en hun bereidheid tot verandering ondersteunt.

5. Milieubewustzijn

De bewuste en rationele omgang met natuurlijke hulpbronnen en bedrijfsmiddelen is een eis die ook voor de volgende generaties van belang is. Wij willen milieuvriendelijke en toekomstgerichte producten produceren en verder ontwikkelen. Maar ook alle processen in het bedrijf worden met het oog op de milieuzorg geoptimaliseerd, met als doel de emissies te verlagen en afval te voorkomen of te recyclen. Dit veronderstelt een continue controle en communicatie van de milieuaspecten van JACKON Insulation.

6. Rechtsbewustzijn

JACKON Insulation verplicht zich ertoe de wettelijke bepalingen voor energiegebruik/-verbruik/-efficiency, milieubescherming, arbeidsveiligheid en gezondheidszorg na te leven. Alle leidinggevenden dragen er met hun persoonlijke voorbeeldfunctie toe bij dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan en zorgen ervoor dat de noodzakelijke cursussen voor hun medewerkers/sters worden georganiseerd en plaatsvinden. In deze cursussen worden alle medewerkers/sters geïnformeerd over de geldende wettelijke voorschriften en tot de naleving ervan verplicht.

7. Gevoel voor arbeidsveiligheid en gezondheidszorg

Ons arbeids- en gezondheidsmanagement heeft als doel geen bedrijfsongevallen en beroepsziekten toe te laten en de veiligheid en gezondheid voor alle medewerkers te garanderen. Daarom zijn alle medewerkers verplicht om mogelijke gevarenbronnen te identificeren en er door hun gedrag voor te zorgen dat bedrijfsongevallen en letsels worden vermeden. Ze moeten alle ongevallen (incl. zeer kleine ongevallen) en bijna-ongevallen melden. De bedrijfsleiding stelt alle noodzakelijke materiële en organisatorische middelen voor het uitvoeren van deze taken ter beschikking. Ze stimuleert en ondersteunt alle activiteiten die tot een verbetering van de arbeidsveiligheid en gezondheidszorg bijdragen.

JACKON Insulation legt voor alle aandachtspunten jaarlijks algemeen geldende doelstellingen vast en informeert alle medewerkers maandelijks over de actuele stand.

 

Uw contactpersoon

Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Mit Ihrem Besuch auf www.jackon-insulation.com stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.